Posts

Frans van der Lugt sj: hoe vandaag Pinksteren waar maken

Afbeelding
Frans van der Lugt sj werd vermoord in Homs (Syrië) op 7 april 2014

Alleen met lege handen kun je een medemens werkelijk ontvangen, je handen met hem vullen, hem ruimte geven in je armen, zijn naam noemen, zijn taal spreken. Ja, dat is Pinksteren, de taal van een andere mens spreken, zó tot de ander spreken, dat hij zich in jouw taal kan herkennen, en dan juist kan die ander zichzelf gaan erkennen. 
Frans van der Lugt sj


(Met dank aan Rick)

Een jezuïet als inspiratie op een koninklijk huwelijk!

Afbeelding
In zijn homilie voor het huwelijk van Harry and Meghan, verwees bisschop Michael Curry uitvoerig naar de Franse jezuïet Teilhard de Chardin. Hieronder lees de vertaling.

Wijlen de Franse jezuïet Pierre Teilhard de Chardin was tegelijkertijd wetenschapper, rooms-katholieke priester, theoloog, en een echte mysticus. Hij was een van de grote geesten en geesten van de 20e eeuw. Hij suggereerde dat de ontdekking en het gebruik van vuur een van de grote technologische ontdekkingen van de menselijke geschiedenis was. Het vuur maakte het mogelijk om voedsel te koken en daardoor verminderde het de verspreiding van ziekte. Vuur maakte het mogelijk om zich te verwarmen in koude klimaten, waardoor migratie van mensen mogelijk werd. Vuur maakte de bronstijd, de ijzertijd, de industriële revolutie mogelijk. Als u vanochtend naar hier reed, was dat deels te wijten aan het vuur van de harnasgordel. Ik vloog hierheen vanuit de VS dankzij gecontroleerde verbranding van vuur. Vuur is betrokken bij de uit…

Waarom je soms beter werkloos toeziet

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Baltasar Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.

138. Dingen op hun beloop laten, een tactiek die vooral van belang is bij stormachtige situaties binnens- of buitenshuis. In de menselijke verhoudingen komen maalstromen van hartstocht voor, stormen van emoties: dan is het verstandig zich terug te trekken in de veilige haven van het werkloos toezien. Vaak verslechtert de kwaal door de remedie. 
Men moet bij ziekte de natuur de vrije hand geven, en hoog oplaaiende hartstochten laten uitwoeden. lets of niets…

Tips van Ignatius van Loyola om met bisschoppen en kardinalen theologische debatten te voeren

Afbeelding
Dit zijn instructies die Ignatius van Loyola meegaf aan de jezuïeten die als theologische experten zouden deelnemen aan het Concilie van Trente. Ze hebben niets aan actualiteit ingeboet!

Waarom heeft God de mens gemaakt?

Afbeelding
Een belangrijk uitgangspunt in de Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius is de stelling dat de mens door God is geschapen, God die uit liefde goede dingen schiep.  Wij mensen bereiken dus onze voltooiing als we leven vanuit het verlangen en de bedoeling die God in ons als zijn plan inbouwde. Wij zijn geboren om lief te hebben, om te genieten van het leven, om samen in de wereld in een liefdevolle gemeenschap te leven. Als we echt geloven dat wij gemaakt zijn voor de volheid van het leven, dan mogen we ook de vrees laten varen dat God erge dingen God van ons zou verlangen. Alleen als we overtuigd zijn van Gods liefde, alleen dan kunnen we God ons vertrouwen schenken en onszelf aan Hem geheel toevertrouwen. Ons besef en ons bewustzijn van Gods liefde zullen groeien, als we leren aandacht te besteden aan alledaagse details, als we uiting geven aan onze dankbaarheid. 

Als we aandachtig zijn, dan beginnen we te zien dat God ons inderdaad in het heel gewone, in de dingen van alledag n…

"Mijn kind schoon kind." Klop dat?

Afbeelding
In deze serie bied ik tien beschouwingen aan over opvoeden tot vrijheid. Ze zijn alle rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie. (6/10)
Vertrouwen in je kind, betekent in de eerste plaats geloven in je kind. Vertrouwen betekent dat je er fundamenteel durft van uit te gaan dat je kind goed en mooi is, dat het een mooie mens, en dat het je taak als opvoeder is om die schoonheid, hoe verborgen soms ook, naar boven te halen. Maar dat de diepere identiteit van je kind goed en waardig is. Vertrouwen betekent dus ook leren het goede in je kind te zien. Meer nog, je zo opstellen naar je kind dat je het goede in je kind naar boven laat komen. En dit is echt iets anders dan “mijn kind schoon kind”.
Vertrouwen wordt op de proef gesteld in ogenblikken van crisis. Maar het is precies in crisissituaties dat het vertrouwen zijn vruchten kan afwerpen en echt kan groeien. Vandaar dat het belangrijk is om te werken aan een dialoogcultuur met je kinderen. Het is pas dan dat j…

Wat zou jij doen, had je nog maar enkele minuten te leven?

Afbeelding
Dit reclamefilmpje voor sterke drank wil een voorstelling zijn van het einde der tijden.
De meeste mensen, zo toont ons dit filmpje, panikeren en slaan op de vlucht … naar nergens.
Sommigen pakken het heel anders op. Ze weten net zo goed dat het hun laatste momenten zijn. Ze kiezen ervoor om die laatste minuten te besteden aan datgene of diegene wat hen het liefste is.
Wat zou jij doen, had je nog maar enkele minuten te leven? Wat? Wie? Waar? Wat is jouw diepste verlangen?

Paus Franciscus over waarom je beter niet in conflict gaat

Afbeelding
In onderstaande paragraaf  beschrijft Mark Rotsaert sj enkele aspecten van het leiderschap van Paus Franciscus, gebruikmakend van citaten uit Evangelii Gaudium. Hij noemt een aantal karakteristieken van goed leiderschap zoals Paus Franciscus dat zelf aan de dag legt en beschrijft in zijn apostolische exhortatie.

De eenheid is meer waard dan het conflict
Conflicten zijn er. Het komt er echter op aan niet in het conflict te blijven steken, maar het  uit te houden en aan te pakken – met tederheid en mededogen, in het geloof dat er aan elk conflict een oplossing is. 

Alleen dan is het mogelijk een gemeenschap in verscheidenheid te ontwikkelen. Je moet dan wel dieper kijken dan de buitenkant van het conflict en anderen in hun diepste waardigheid tegemoet treden. Maar dan moet je wel uitgaan van het principe dat de eenheid meer waard is dan het conflict.

Solidariteit is hier het sleutelwoord : je leeft vanuit een diepe verbondenheid met elke mens. Zo worden conflicten doorleefd als zovele kostb…

Waarom je je leven beter niet vergelijkt met een te winnen race

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Beschouw je leven niet als een te winnen race. Richt je niet op het bereiken van de top, want elke piek die je bereikt, geeft een duidelijker beeld van de volgende top, die al bezet is door een andere concurrent in het spel van het leven. 

Loop elke race alsof het je laatste is, maar beslis eerst waarom je deze rent. In plaats van te concurreren met mij of iemand anders, waarom zou je geen energie bijdragen om van ons betere mensen te maken, door je coaching, liefde, inspirerend voorbeeld of nobele missie?

In plaats van te proberen de race te winnen, waarom niet de missie op je nemen om bij te dragen aan het ras, het menselijk ras, door jouw hoekje van de wereld rechtvaardiger, liefdevoller en gelukkiger te maken.

Chris Lowney

Is opvoeding het best beschermend?

Afbeelding
In deze serie bied ik tien beschouwingen aan over opvoeden tot vrijheid. Ze zijn alle rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie. (5/10)
Het is van het grootste belang om op te voeden vòòr iets, eerder dan tegen iets. Opvoeding dient niet in de eerste plaats preventief, defensief of reactief te zijn, beschermend tegen alle mogelijke reële of ingebeelde gevaren. Angst en wantrouwen zijn de slechtste raadgevers. Het is veel  levengevender om op  te voeden vanuit positieve idealen.
Sleutelwoord is in de opvoeding dient te zijn vertrouwen, en als het even kan, “proactief” vertrouwen : een vertrouwen dat vérder gaat, dat niet moet verdiend worden maar dat zo maar gegeven wordt. Vertrouwen dat risico’s durft nemen.
Als er één plaats is waar dit vertrouwen fundamenteel is, is het de relatie ouder-kind. Ook voor pubers en adolescenten (tot ver in de 20), hoe stoer, onverschillig of ongenaakbaar ze zich kunnen voordoen, behoren de ouders doorgaans tot de meest belang…

Waarom te vaak straffen geen goed idee is

Afbeelding
Te vaak straffen is teken van een beleid dat ongeduldig is, eerder dan dat het  streeft naar discipline.
Ignatius van Loyola

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk?

Afbeelding
Hemelvaart
Komt u wel eens op YouTube? Als internetpastor vind ik het een heerlijke werkruimte. Af en toe bots ik er op videootjes over het heelal. Meer in het bijzonder over de grootte van de hemellichamen. Dan zie je eerst onze aardbol verschijnen. Meteen gevolgd door de Neptunus die 10X zo groot is als de aarde. Vervolgens komt de zon die wel 100X zo groot is als Neptunus. En dan Pollux die weer 100 keer zo groot is als Neptunus en Antares die wel 1000X zo groot is als Neptunus, en zo voort.
Zo’n videootje maakt duidelijk dat onze aarde maar een miniscuul pluisje is in het heelal. Of nog, dat de hemel boven ons niet zomaar een balkon is waarnaar Jezus even de hemellift heeft genomen en vanwaar Hij ons vervolgens liefdevol in de gaten houdt, aan de rechterhand van de Vader. Blijkbaar was dat ook reeds duidelijk voor Paulus. In zijn brief aan de Efeziërs schreef hij dat de Heer is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. De verrezen Jezus is niet zozeer naar ee…